Varsinais-Suomen FinFamissa on tämän syksyn aikana pyörähtänyt käyntiin Kysy nuorelta-hanke, joka jatkaa hyvin viitoitettua Moip-hankkeen työtä.  Moip-hanke (”Mun omaiskokemuksesta inhimilliseksi pääomaksi” 2016-2018) toteutettiin Turun ja Salon seudulla nuorille aikuisille, joita mietitytti läheisen mielenterveys ja/tai päihteiden käyttö. Moip-toimintaa on jatkettu vuoden 2019 ajan. Toiminta on tähdännyt nuorten yhteisöllisyyden, osallisuuden ja työ- ja koulutusmarkkina-aseman vahvistamiseen, ja onnistui tavoitteessaan erittäin hyvin.

Moip-hankevuosien aikana pilotoitiin myös malli mielenterveys- ja päihdeasioista puhumisen kynnyksen madaltamiseksi toisen asteen oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa. Moip-hankkeen työntekijät kävivät puhumassa oppilaitoksissa omaistyön tärkeydestä sekä siitä, miten läheisen mielenterveyden tai päihteiden käytön vaikutukset voivat heijastua lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Oppilaitosvierailuilla saavutettiin hankkeessa hyviä tuloksia, sekä opiskelijat että ammattilaiset toivoivat toimintaa lisää, eikä kaikkiin pyyntöihin pystytty hankkeen aikana edes vastaamaan. Tästä tarpeesta syntyi Kysy nuorelta -hanke, joka nyt jalkautuu oppilaitoksiin entistä vahvemmin askelein. 

Kysy nuorelta -hankkeen tavoitteena on kehittää sähköinen oppimateriaali sosiaali-, terveys- ja sivistysalan ammattilaisille, jotta he osaavat tunnistaa, kohdata ja ohjata nuoria mielenterveysomaisia tuen piiriin. Samalla rohkaistaan nuoria kertomaan huolestaan läheisen mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyen ja lisätään avointa keskustelua aiheen ympärillä. Mukana olevien yhteistyöoppilaitosten henkilökunta Salossa ja Kaarinassa saa ajantasaista tutkimukseen ja kokemukseen pohjaavaa täydennyskoulutusta, oman äänensä ammattilaisena oppimateriaalin tuottamistyössä kuuluviin sekä pitkällä tähtäimellä toivottavasti paremmin voivat opiskelijat.

Hankkeen ensimmäisen syksyn aikana on tehty aktiivista suunnittelutyötä, kotiuduttu toimistotiloihin Perhetalo Heidekenille sekä aloitettu yhteistyötä pilottioppilaitosten kanssa. Oppimateriaalin videoiden tuottajaksi on valittu ProRatas Oy ja yhteistyö heidän kanssaan on käynnistynyt. Lisäksi ensimmäiset työpajat koululähettien kanssa on järjestetty. Hankkeen monista tahoista koostuva ohjausryhmä on kokoontunut ja viitoittanut yhteistä työtämme eteenpäin. Hanke edistyy siis hyvää vauhtia kohti vuotta 2020, joka onkin hankkeen supervuosi!

Eräältä koululähetiltä työpajassa kuultua:

”Mun mielestä on ihan mahtavan hienoa että tämmönen hanke ees on. Koko elämän mä oon eläny sellast elämää, missä mun mielestä ois ammattilaisilla pitänyt olla semmost niinku tietotaitoo … Mä oon niin ylpee että ollaan tässä mukana ja senki mä haluun sanoo että se ku me ollaan niinku oltu tääl ni mä tiäks ihan herkistyn ku mä kuulen et kaikil on niin paljon ideoi tähän, näkee et tää on niin tärkee aihe.”

Siinä vaiheessa, kun hankkeemme tulokset ja tuotokset ovat valmiit, toivomme, että nuoren mielenterveys- ja päihdehuolista kysyminen, läheisen näkökulman huomiointi ja tuen tarjoaminen ovat enemmän itsestäänselvyyksiä, osa palveluketjua ja kysymyspohjia, aivan kuten painon, pituuden, näön ja kuulon tarkastus. Uskomme, että pääsemme tavoitteeseemme. Olehan kuulolla ja seuraat etenemistämme täällä yhdistyksen nettisivuilla ja somekanavissa (Facebook ja Instagram: @kysynuorelta).

– Outi Arvola ja Karoliina Korhonen, Kysy nuorelta -hanketyöntekijät

Pin It on Pinterest